Witamy na EXSITES.PL! Tutaj znajdziesz wszystko! EXSite.pl! Tutaj znajdziesz wszystko! Filmy download, darmowe filmy, darmowe gry, darmowe programy, darmowe mp3, albumy muzyczne, tapety, style windows skins, darmowe filmy erotyczne teledyski darmowe seriale,i wiele więcej...Wszystko za darmo!

Regulamin strony Exsites.pl

Regulamin Świadczenia Usług Elektronicznych za pomocą strony exsites.pl oraz Zasady Korzystania z Serwisu z dnia 22 luty 2011 r.


1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem") określa zasady korzystania przez użytkowników (zwanych dalej jako „Użytkownicy") z usług interaktywnych (zwanych dalej jako „Usługi") świadczonych przez Usługodawcę za pomocą serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.exsites.pl (zwanym dalej dalej jako „Serwis").
2. Usługodawcą jest operator serwisu www.exsites.pl
3. Administratorem Danych Osobowych przekazywanych przez użytkowników za pomocą serwisu , w rozumieniu ustawy „ O ochronie Danych osobowych" z dnia 29 sierpnia 1997 roku jest Usługodawca, na potrzeby niniejszego Regulaminu zwany dalej „Administratorem"
4. Niniejszy Regulamin spełnia wymogi regulaminu, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204).
5. Użytkownicy serwisu mają nieprzerwany dostęp do Niniejszego Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej Serwisu. Regulamin jest dostępny w takiej formie, aby było możliwe jego utrwalenie za pomocą nośników elektronicznych, bądź wydrukowanie w formie papierowej.


2 ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z SERWISU
1. Dostęp do Serwisu otrzymują wszyscy użytkownicy sieci Internet, bez konieczności spełnienia dodatkowych warunków formalnych lub prawnych. Dostęp do strony nie jest uzależniony od dokonania Rejestracji w Serwisie, jednakże użytkownicy, którzy nie dokonali Rejestracji mają ograniczony dostęp do zawartości Serwisu, o czym mowa w Rozdziale 3 niniejszego regulaminu.
2. W przypadku Użytkowników odwiedzających Serwis, którzy nie dokonali Rejestracji w ramach Serwisu, stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu, w zakresie wynikającym z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Usługodawca Świadczy wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom usługi polegające na wymianie informacji i nawiązywaniu kontaktu z innymi zarejestrowanymi Użytkownikami na „Forum" Serwisu oraz samodzielnego zamieszczania lub korzystania z zamieszczonych Materiałów (zwanych dalej „Materiałami").
4. Usługodawca w Ramach niniejszego regulaminu ma prawo wprowadzenia innych Usług, o czym zarejestrowani Użytkownicy będą powiadomieni w formie elektronicznej poprzez zawiadomienie wysłane na adres poczty elektronicznej lub poprzez ogłoszenie wprowadzenia nowych Usług na stronie internetowej Serwisu.
5. Usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach serwisu są nieodpłatne
6. Usługodawca rezerwuje sobie prawo do wprowadzenia czasowo lub na stałe opłat za korzystanie z całości lub części Usług oferowanych za pomocą Serwisu.
7. Korzystanie z Usług oferowanych w Serwisie jest ściśle uzależnione od minimalnych wymagań technicznych, które we własnym zakresie musi spełnić Użytkownik. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z pełnej oferty Usług oferowanych w Serwisie to :
- zastosowanie przeglądarki internetowej : Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome
- zastosowania w pewnych przypadkach oprogramowania Adobe Flash
8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niespełnienie przez Użytkowników wymienionych w punkcie 7 Niniejszego regulaminu minimalnych wymagań technicznych umożliwiających pełne korzystanie z Usług Serwisu
9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za czasowy lub trwały brak dostępności do zawartości Serwisu spowodowany ograniczeniami technicznymi występującymi w komputerze Użytkownika, to jest w tym komputerze z którego korzysta Użytkownik
10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak dostępności Serwisu lub poszczególnych Usług w nim oferowanych wynikający z awarii serwera, przerw w dostawach energii elektrycznej, awarii łącz telekomunikacyjnych oraz w wyniku działania czynników takich jak : powódź, pożar, prowadzenie działań wojennych lub wystąpienia konieczności ograniczenia Świadczenia Usług wynikających wprost z wprowadzonych Przepisów Prawa Polskiego lub Międzynarodowego.


3 REJESTRACJA UŻYTKOWNIKÓW W SERWISIE
1. Pełny dostęp do oferowanych przez Serwis usług posiadają wyłącznie zarejestrowani Użytkownicy.
2. Rejestracja Użytkownika w Serwisie jest równoznaczna z utworzeniem osobistego Konta ( zwanym dalej „Konto") w Serwisie.
3. Rejestracja oraz utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego na stronie Serwisu , zaakceptowaniu Niniejszego regulaminu oraz naciśnięciu pola akceptującego dokończenie rejestracji.
4. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego wymaga podania przez użytkownika następujących danych:
- Nazwa Użytkownika ( unikalna, wymyślona przez Użytkownika nazwa własna identyfikująca go w Serwisie, zwana także loginem)
- Hasło (wymyślona przez Użytkownika kombinacja znaków, za pomocą której możliwe będzie logowanie się do Serwisu i uzyskanie dostępności do Usług)
- adres e-mail Użytkownika
- Pełna Nazwa ( imię i nazwisko lub pseudonim Użytkownika)
- Miejscowość ( nawa miasta lub Gminy z której Użytkownik pochodzi lub na terenie której korzysta z Usług serwisu)
- Numer komunikatora Gadu Gadu (jeśli Użytkownik taki posiada)
Opcjonalnie każdy Użytkownik może :
- wgrać do serwisu swój własny „Avatar", czyli obraz identyfikujący go w Serwisie
- Opisać siebie oraz umieścić swój podpis, który będzie zamieszczany pod jego wpisami na Forum Serwisu
5. Usługodawca może rozszerzyć Formularz Rejestracyjny o dodatkowe pola zarówno te obowiązkowe jak i opcjonalne.
6. Rozszerzenie Formularza Rejestracyjnego nie będzie miało wpływu na funkcjonalność kont Użytkowników, którzy dokonali Rejestracji przed wprowadzeniem zmian, za wyjątkiem przypadków wynikających wprost ze zmiany prawa Polskiego lub Międzynarodowego.
7. Dokonując Rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej związanej z funkcjonowaniem Serwisu oraz Usług Świadczonych przez Usługodawcę.
8. Każdy Użytkownik Rejestrujący się w Serwisie jest zobowiązany do:
- podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nie naruszających praw osób trzecich
- aktualizacji danych podanych w formularzu rejestracyjnym, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Aktualizacji danych dokonuje się w ramach Konta Użytkownika
- zachowania w tajemnicy hasła oraz nieudostępniania go innym osobom
9. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych jak również za wybór swojej Nazwy Użytkownika oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich z związku z wyborem Nazwy Użytkownika. Użytkownik ponosi również wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom swojego hasła
10. Ze względów bezpieczeństwa lub innych istotnych względów organizacyjnych lub technicznych Usługodawca może żądać od Użytkowników zmiany hasła lub innych danych wykorzystywanych dla uzyskania dostępu do Serwisu


4 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
1. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania zasad opisanych w niniejszym, Regulaminie. Przestrzegania obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa oraz zachowania ogólnie przyjętych norm etycznych korzystania z ogólnodostępnej sieci Internet. Użytkownik powinien korzystać z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Użytkownik podczas korzystania z Usług Serwisu nie może naruszać dóbr , praw i interesów osób trzecich oraz Usługodawcy.
3. W przypadku wystąpienia konieczności nałożenia na Użytkownika ograniczeń lub zakazów wynikających z łamania zapisów regulaminu lub Prawa Użytkownik powinien im się niezwłocznie podporządkować.
4. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do :
- wpisania w formularzu rejestracyjnym Konta w Serwisie opisu charakteryzującego, jakiego rodzaju plików będą tam umieszczane linki, a w wypadku zmiany przeznaczenia Konta - do zmiany tego opisu,
- korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
- nadawania umieszczanym materiałom nazw i umieszczania opisów zgodnych z rzeczywistą zawartością plików.
- korzystania z Serwisu w sposób nienaruszający praw innych Użytkowników,
- korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy.
- niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam); kilkukrotna rejestracja Użytkownika w Serwisie; korzystania z kont innych Użytkowników lub udostępnianie swojego Konta innym Użytkownikom; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł innych Użytkowników,
- bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian niniejszego regulaminu dostępnego pod adresem http://www.exsites.pl/regulamin.html i zapoznawania się z nimi,
5. W przypadku stwierdzenia działań Użytkownika opisanych w Rozdziale 4 pkt. 4 Usługodawca może w trybie natychmiastowym i bez uprzedzenia zablokować jego konto w Serwisie a także dążyć do naprawienia wyrządzonej tym działaniem szkody. Usługodawca w przypadku naruszenia prawa poinformuje o tym działaniu organy ścigania.
6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania w Serwisie wykonane za pomocą jego Nazwy Użytkownika i hasła.
7. W przypadku nieuprawnionego użycia Nazwy Użytkownika i/lub hasła, Użytkownik powinien natychmiast, bez zbędnej zwłoki powiadomić o tym fakcie Usługodawcę.
8. Użytkownik zakładający konto w Serwisie zobowiązuje się, że żaden zamieszczony przez niego materiał nie będzie :
- zawierać linków do plików lub innych treści, do których Użytkownik nie posiada praw autorskich lub innych uprawnień do ich publikacji lub rozpowszechniania w Internecie,
- stanowić naruszenia dóbr osobistych jakiegokolwiek podmiotu,
- zawierać jakichkolwiek danych osobowych innych osób,
- naruszać przepisów obowiązującego prawa lub dobrych obyczajów lub zawierać treści, których wykorzystywanie bądź posiadanie przez Użytkownika jest nielegalne,
- nosić znamiona działań obraźliwych, promować lub zachęcać do działań przestępczych, naruszać przyjęte normy obyczajowe, nawoływać do nienawiści, w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, przynależność państwową, orientację seksualną, obrażać uczucia religijne lub kwestionujących bezwyznaniowość, zawierać treści niewiarygodnych, fałszywych lub wprowadzających w błąd, propagować idei nazizmu, komunizmu, apartheidu lub kwestionować prawdę historyczną,
-zawierać treści propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania zabezpieczeń danych, wirusy oraz publikacji wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu,
- zawierać treści pornograficznych, chyba że Użytkownik umieści ten materiał w odpowiedniej kategorii dla dorosłych (+18).
- zawierać treści pornograficznych sprzecznych z prawem, w tym o charakterze pornografii z udziałem dzieci oraz zwierząt lub z użyciem przemocy.
- zawierać jakichkolwiek treści reklamowych.
9. W przypadku, gdy Użytkownik podjął działania, które nie są zakazane przez niniejszy regulamin, ale zostaną według rozsądnej oceny Usługodawcy uznane za niepożądane, może on zawiadomić Użytkownika pocztą elektroniczną o tym fakcie, żądając zaprzestania podejmowania tych działań. Niezastosowanie się Użytkownika niezwłocznie do tego żądania stanowi naruszenie niniejszego regulaminu i stanowi podstawę do zablokowania publicznego dostępu do Konta.


5 POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Użytkownik dokonując rejestracji w Serwisie wyraża zgodę na dysponowanie przez Administratora jego danymi osobowymi przekazanymi w procesie Rejestracji zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu.
2. Przetwarzanie informacji dotyczących Użytkowników, w tym mających charakter danych osobowych, następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926) i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2002 r., Nr 144, poz. 1204)
3. Dla celów świadczenia Usług w ramach Serwisu Administrator przetwarza dane Użytkowników podane podczas procesu rejestracji.
4. Użytkownik Serwisu może w każdym czasie uzupełnić, zmienić lub usunąć swoje dane, jak również żądać uzupełnienia, zmiany lub usunięcia przez Administratora innych swoich danych osobowych przetwarzanych w Serwisie z zastrzeżeniem danych, do których przetwarzania Administrator pozostanie uprawniony na mocy odpowiednich przepisów prawa. Żądanie Użytkownika Serwisu usunięcia danych obligatoryjnych jest jednoznaczne z żądaniem usunięcia Konta Użytkownika.
5. Administrator posługuje się plikami typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki cookies umożliwiają:
- Zidentyfikowanie komputera Użytkownika, w celu uprawdopodobnienia, że Konto jest używane przez osobę, która wprowadza do niego poprawną Nazwę Użytkownika i hasło do Konta. Użytkownik Serwisu może przed podjęciem korzystania z Serwisu jak również w jego trakcie zadecydować o usunięciu z Serwisu danych o Nazwie Użytkownika i haśle do Konta wykorzystując w tym celu opcję "Zapamiętaj logowanie" udostępnianą przy logowaniu się do Serwisu. W przypadku dezaktywowania tej opcji dane o Nazwie Użytkownika i haśle do Konta zostaną automatycznie usunięte z Serwisu z chwilą zamknięcia przeglądarki.
- gromadzenie niespersonalizowanych danych o ruchu w Serwisie dotyczących rozkładu dziennego, tygodniowego, miesięcznego i rocznego korzystania z Serwisu.
6. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane w Serwisie przez okres nie dłuższy, niż to jest konieczne z uwagi na zakres zgody udzielonej przez Użytkownika w chwili rejestracji w Serwisie.
7. Użytkownik może w każdym czasie wystąpić do Administratora o przekazanie mu informacji dotyczącej Polityki Prywatności oraz w celu poprawy jego danych osobowych przekazanych w procesie rejestracji.


6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY
1. Korzystanie z Serwisu odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkowników. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Użytkowników Serwisu za żadne pośrednie lub bezpośrednie straty lub szkody, utratę jakichkolwiek danych, zysków, przychodów, przedsięwzięć jakkolwiek byłaby ona spowodowana, za wyjątkiem szkody wynikającej z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Usługodawcy lub jego pracowników. Usługodawca nie odpowiada również za jakiekolwiek uchybienia w wykonywaniu jego obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu spowodowane okolicznościami, za które zgodnie z prawem nie ponosi on odpowiedzialności
2. Usługodawca udostępnia Serwis w celu zamieszczania przez Użytkowników odnośników do ich własnych materiałów i z nich korzystania, nie zapoznaje się jednakże z treścią tych materiałów ani nie ingeruje w ich techniczną charakterystykę. Z faktu, że serwisy internetowe należące do osób trzecich są łączone z Serwisem poprzez odesłanie internetowe (link), nie wynika, że Usługodawca zezwala lub ponosi odpowiedzialność za działalność tych serwisów lub ich zawartość. Usługodawca zastrzega sobie prawo do trwałego lub czasowego uniemożliwienia dostępu do materiału lub odesłania zamieszczonego przez Użytkownika w Serwisie w przypadku powzięcia wiadomości o naruszeniu mającym miejsce w związku z ich zamieszczeniem.
3. Użytkownik Serwisu odpowiada za ewentualne szkody Usługodawcy związane z wytoczeniem powództwa, postawieniem zarzutów i poniesieniem wydatków w wyniku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu dokonanego przez osobę korzystającą lub używane przez nią w korzystaniu z Serwisu urządzenie.
4. Użytkownik Serwisu zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do Usługodawcy z tytułu naruszenia jakichkolwiek ich praw przez materiały zamieszczone przez Użytkownika w ramach jakiejkolwiek dostępnej w Serwisie treści, Użytkownik ten wstąpi do sprawy w miejsce Usługodawcy lub przystąpi do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego oraz przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.
5. Wszelkie materiały tekstowe, graficzne i multimedialne pozostające w lub odnoszące się do Serwisu, z zastrzeżeniem materiałów stanowiących mechanizm funkcjonowania oraz interfejs Serwisu stanowią przedmiot praw wyłącznych podmiotów do nich uprawnionych innych niż Usługodawca, w szczególności praw autorskich, praw ochronnych na znak towarowy i praw z rejestracji wzoru przemysłowego, a Użytkownik zamieszczając Materiały potwierdza, że są one przedmiotem przysługujących mu praw wyłącznych lub też uzyskał zgodę na korzystanie z praw do tych Materiałów od osób, którym prawa takie przysługują.
6. Usługodawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniający poprawność jego działania. Jednakże Usługodawca nie gwarantuje stałej dostępności stron Internetowych Serwisu, jak również bezbłędnego ich funkcjonowania


7 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
- podanie przez Użytkownika, podczas jego rejestracji w ramach Serwisu, danych niezgodnych ze stanem faktycznym, niekompletnych lub nieaktualnych oraz za brak aktualizacji tych danych,
- treść Materiałów jak również wszelkich innych informacji zamieszczonych w ramach Serwisu przez Użytkowników, szczególnie za ich zgodność z prawem, prawdziwość, aktualność, wartość dla innych osób korzystających z Serwisu,
- przesłanie lub zamieszczenie przez Użytkownika Materiałów, w stosunku do których nie przysługują mu prawa autorskie, prawa pokrewne bądź prawa do wizerunków osób figurujących w tych Materiałach lub jakiekolwiek inne prawa własności intelektualnej,
- szkody spowodowane treścią Materiałów jak również wszelkich innych informacji zamieszczanych w ramach Serwisu przez Użytkowników,
- szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Usługodawcy lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Usługodawca nie był w stanie zapobiec,
- przypadkowe lub omyłkowe usunięcie treści Materiałów lub jakiekolwiek innej informacji zamieszczonej przez Użytkownika w ramach Serwisu, jak również za przypadkowe zablokowanie lub usunięcie Konta Użytkownika,
- wszelkie szkody wynikłe ze sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu, jeżeli działania Użytkowników nie stanowią normalnego korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem,
- skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła dostępowego Użytkownika, o ile nastąpiło to z winy Użytkownika
- wszelkie działania podjęte w stosunku do Użytkownika w związku z naruszeniem przez niego przepisów prawa lub niniejszego regulaminu, w szczególności za ograniczenie możliwości korzystania z określonych usług lub funkcjonalności Serwisu lub usunięcie Konta wraz ze wszystkimi zgromadzonymi na nim materiałami.
- działania Użytkownika polegające na zbieraniu danych osobowych niezgodnie z prawem i następnie ich przetwarzanie, w szczególności udostępnianie osobom nieupoważnionym w sposób niezgodny z przepisami regulującymi zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych.
- jakiekolwiek inne szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników - w związku z korzystaniem z Serwisu - praw osób trzecich,
- jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
- szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej.


8 WYREJESTROWANIE UŻYTKOWNIKA ORAZ ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z SERWISU
1. Użytkownik w każdym czasie może zakończyć korzystanie z Serwisu.
2. Zakończenie korzystania z Serwisu może dotyczyć w szczególności przypadków niezaakceptowania zmian z Regulaminie oraz zmian w funkcjonalności Serwisu i oferowanych przez niego usług.
3. Zakończenie korzystania z Serwisu przez Użytkownika może nastąpić także w wyniku działań Usługodawcy. Usługodawca ma prawo zablokować Użytkownika w przypadkach gdy Użytkownik :
- podał w trakcie rejestracji w Serwisie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub aktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
- prześle lub zamieści w Serwisie Materiał lub/i jakąkolwiek inną informację niezgodną z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
- dopuści się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
- naruszy zasady bezpieczeństwa Serwisu, określone w Rozdziale 4 pkt. 4,
- dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Usługodawcę za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub/i ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia Serwisu lub godzące w dobre imię Usługodawcy,
4. Usługodawca rezerwuje sobie prawo do wykasowania Konta Użytkownika w przypadku, gdy ten nie zalogował się do serwisu z wykorzystaniem swojej Nazwy Użytkownika i hasła od co najmniej trzech miesięcy kalendarzowych.
5. Usługodawca rezerwuje sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika, który nie zaakceptował zapisów niniejszego Regulaminu lub ewentualnej jego zmiany.
6. Użytkownik, który naruszył zapisy Regulaminu lub przepisy prawa i za to działanie jego konto w Serwisie zostało usunięte, nie może dokonać powtórnej Rejestracji, chyba, ze otrzyma na to zgodę od Usługodawcy.
7. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn działalności Serwisu lub zakończenia świadczenia za jego pośrednictwem Usług. W takim wypadku zarejestrowani Użytkownicy zostaną o tym fakcie powiadomieni z miesięcznym wyprzedzeniem.


9 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Użytkownicy mają prawo do składania Reklamacji z tytułu nienależytego wykonania Usług oferowanych w Serwisie lub zastrzeżeń do działania Serwisu.
2. Składanie Reklamacji odbywa się poprzez wysłanie przez Użytkownika z konta e-mail podanego podczas procesu rejestracji treści Reklamacji. Reklamacje należy wysyłać na adres e-mail Usługodawcy, to jest ( tu proszę o wpisanie swojego meila)
3. Reklamacja powinna zawierać :
- Imię i nazwisko Użytkownika
- Jego Nazwę Użytkownika
- dokładny opis i powód Reklamacji
- adres zwrotny ( e-mail lub tradycyjny) na który ma być przesłana odpowiedź dotycząca Reklamacji
4. Rozpatrzenie Reklamacji następuje w ciągu 30 dni, a o wyniku rozpatrzenia Reklamacji Użytkownik jest informowany bezzwłocznie za pomocą poczty elektronicznej.
5. Rozpatrzenie Reklamacji i przekazanie Użytkownikowi sposobu jej rozpatrzenia jest ostateczne i Użytkownikowi nie przysługuje prawo odwoływania się od nich do Usługodawcy
6. Reklamacje wynikające z naruszenia przepisów niniejszego regulaminu nie będą rozpatrywane.


10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Usługodawca zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia odnośnie nich umów podwykonawstwa. Użytkownik Serwisu nie może bez pisemnej zgody Usługodawcy cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.
2. W zakresie zagadnień nie ujętych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania okresowo zmian w niniejszym Regulaminie. Aktualna wersja Regulaminu będzie zamieszczana na jednej ze stron Serwisu. W takim przypadku, powiadomienie o fakcie dokonania zmian w Regulaminie, nastąpi na stronie głównej Serwisu, a nowa wersja Regulaminu zacznie obowiązywać od dnia zamieszczenia zmian Regulaminu w Serwisie lub późniejszej daty wskazanej przez Usługodawcę, jeżeli zmiany miałaby dotyczyć postanowień niniejszego Regulaminu odnoszących się do odpłatności korzystania z Serwisu. W przypadku braku akceptacji Regulaminu Użytkownik jest zobowiązany rozwiązać umowę z Usługodawcą poprzez natychmiastowe usunięcie konta. Nieusunięcie konta będzie odczytywane jako wyrażenie zgody na aktualnie obowiązujący regulamin.
4. Do oceny praw i obowiązków Usługodawcy oraz Użytkowników znajduje zastosowanie prawo polskie lub Międzynarodowe mające zastosowanie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych w związku z korzystaniem z Serwisu jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.